Aansoekvorm vir verblyf te Jeffreysrus

Inkomste:

Gesondheidstoestand:

Let wel:

Verwittig indien enige van die bogenoemde informasie verander.

Aansoeke moet twee maal per jaar hernu word. Indien nie, sal die aansoek verval.